میم خوشبخت

مشغول انجام کاری هستم که دخترکم میادو دورساق پام حلقه میزنه وبالحن خواستنی لوسش توجه وآغوش منوطلب میکنه.مستاصل وکلافه ازاینکه باید کارموتموم کنموبعدبغلش کنم برای پرت کردن حواسش ،بالحنی که همیشه موقع بازی باهاش حرف میزنم شروع به شمارش میکنم وچون همیشه پایان این شمارش پاداشی ولودرحد  بوسیده شدن دریافت میکنه نسبت به این لحن من علاقه نشون میده:

من:یک....(آماده برای گفتن دو)

دخترک:دوووو....تههه(بمعنی سه).....تااااا(چهار)---(باتشکرازمترجم همزمان مامان میم).

ومن که اصلا انتظارهمچین پیشرفتیودرکوچولوی نازم نداشتم،سرشارازلذت وخوشی وهمه چیزای خوب دنیا به این فکرمیکنم که گاهی بعضی چیزای خیلی خیلی کوچک چقدر انگیزه بخشو شادی آورن،چیزایی به سادگی شمردن تاچهااااار!

 

 

/ 2 نظر / 14 بازدید
فاطمه

قربون دوووو گفتنش[بغل]

دخترکت خیلی بانمکو خواستینه...قدر خودتو دخترکت و "تو" رو بدون! بیشتر از همه قدر دان وجود خودت باش